ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้ กรกฎาคม 2563 18 ตำแหน่ง 52 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้
ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้ naihoy

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2563
โดมีรายละเอียดดังนี้


กลุ่มงานบริการ
1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมป่าไม้ 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า กรมป่าไม้ 4อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) กรมป่าไม้ 4 อัตรา
4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช.) กรมป่าไม้ 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมป่าไม้ 1 อัตรา
6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ 8 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค
7. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา กรมป่าไม้ 1 อัตรา
8. ตำแหน่ง ช่างสำรวจ กรมป่าไม้ 7 อัตรา
9. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร กรมป่าไม้ 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้ 2 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
11. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้ 1 อัตรา
12. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กรมป่าไม้ 1 อัตรา
13. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมป่าไม้ 1 อัตรา
14. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ 13 อัตรา
16. ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ 2 ตำแหน่ง
17. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ กรมป่าไม้ 1 อัตรา
18. ตำแหน่ง นิติกร กรมป่าไม้ 2 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20-28 กรกฎาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com/ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดประกาศสอบ
ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ กรมป่าไม้