แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุง มิ.ย. 2561

เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง 585+20=605฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2561 หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบเพื่อเข้าทำงานหน่วยงานรัฐบาล ครบจบในเล่มเดียว เนื้อหาอัพเดทใหม่ล่าสุด มิ.ย. 2561 ตรงตามประกาศสอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในองค์กร
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และ กระทรวงการคลัง
 • พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
 • พระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง [2561] รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อสอบเข้าทำงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ

คัวยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่จะจ้าง และค่าจ้างที่จะได้รับ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,000 บาท

๒. จ้านวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ว่างจ้านวน ๖ อัตรา

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่ง ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะน่า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป (๑) มีลัญชาติไทย (๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี

(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ้ใจ

(๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจ้าตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๔.๒ ลักษณะต้องห้าม

(๑) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง

(๒) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จึตพื่นเทืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน

(๓) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือลูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ้าของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น

(๔) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของลังคม (๔) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(.๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ้าคุกโดยคำพิพากษาถงที่สุดให้จ้าคุก เพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดทั่Iด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๘) ไม1เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ

(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเปียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราขการหรือตามกฎหมายอื่น

(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามระเปียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราซการหรือตามกฎหมายอื่น

(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ สำหรับพระภิกษหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือก บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

๔.๓ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตาแหน่งดังนี้

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตริ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาชาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

๕. การรับสมัครสอบ

๕.๑ ผู้ประสงศ์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เวันวันหยุดราชการ

๑๑. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

สำนักงานปลดกระทรวงการคลังจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ โดยเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณืที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่าคันให้ผู้สอบได้ คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมคับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อย่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบ เพื่อวัดความเหมาะสมคับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยูในลำดับที่สูงกว่า

การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม’เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบดัดเลือกอย่างเดียวคันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไดีใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

รายละเอียด ประกาศเพิ่มเติม ลิ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี