แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

สำนักงานกองทุนยุติธรรม

แนวข้อสอบ สำนักงานกองทุนยุติธรรม

แนวข้อสอบ สำนักงานกองทุนยุติธรรม

แนวข้อสอบ สำนักงานกองทุนยุติธรรม ครบจบในเล่มเดียว อัพเดทล่าสุดตามประกาศสอบล่าสุด

แนวข้อสอบ สำนักงานกองทุนยุติธรรม ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ สำนักงานกองทุนยุติธรรม หนังสือแนว ข้อสอบ เพื่อสอบเข้าทำงาน สำนักงานกองทุนยุติธรรม โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

ประวัติ

สำนักงานกองทุนยุติธรรม

ความเป็นมา
ในอดีตที่ผ่านมา การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชนเป็นเรื่องยาก เพราะการไม่มีความรู้ ไม่เข้าใจบทบัญญัติของกฎหมาย และสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้โดยชอบธรรม ทำให้ประชาชนถูกเอารัด
เอาเปรียบและถูกล่วงละเมิดจากบุคคลที่อยู่ในภาวะที่เหนือกว่าความยากจนเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงความยุติธรรม เพราะกระบวนการดำเนินคดีมีค่าใช้จ่ายสูงเพื่อลดช่องว่างและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ในการช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนยากจน ให้เข้าถึงความยุติธรรมกระทรวงยุติธรรม จึงได้จัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดี หรือการบังคับคดี การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยมีการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2553 ขึ้น

ข้อจำกัดของระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2553 มีหลายประการ เช่น การไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลที่จะทำนิติกรรมสัญญาที่สมบูรณ์ รายได้มาจากงบประมาณของรัฐเพียงอย่างเดียว วัตถุประสงค์ค่อนข้างจำกัด ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

จึงได้พัฒนายกระดับระเบียบกระทรวงยุติธรรม เป็น พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และมีผลบังคับใช้วันที่ 24 เมษายน 2559 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมการช่วยเหลือมากขึ้น และเกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์