แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ
โทร. 098-601-6747 LINE ID: @naihoy (มี @ ด้วย)

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ตรงตามประกาศสอบ กรกฎาคม 2561

“เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ”

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

หนังสือ แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กรกฎาคม 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
 • สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • แนวข้อสอบและเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • แนวข้อสอบและเฉลย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 • ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word Excel Powerpoint
 • แนวข้อสอบและเฉลยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Word Excel Powerpoint
 • สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
 • สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • แนวข้อสอบและเฉลย พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • แนวข้อสอบและเฉลยระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพากร
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร และ กรมสรรพากร
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร เพื่อสอบเข้าทำงาน กรมสรรพากร โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร

(๒) ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร

เป็นผู้ได้รันคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิขาฃีพ (ปวข.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิฃาพณิฃยการ สาขาวิฃาการบัญขี สาขาวิขาการขาย สาขาวิขาการเลขานุการ สาขาวิฃาการจัดการ สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิขาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิขาธุรกิจบริการ สาขาวิขา การประขาสัมพันธ์ สาขาวิฃาภาษาต่างประเทศ สาขาวิฃาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิฃาการตลาด สาขาวิฃา การโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิฃาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

๓. การรับสมัครสอบ

๓.๑ กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทั้ง ๒ ตำแหน่ง ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือ https://tax.thaijobjob.com ดังแต่วันที ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๔๖๑ ตลอด ๒๔ ฃัวโมง ไม่เวนวันหยุดราฃการ

๖. หลักสูตรและวิธีการสอบ

กรมสรรพากรจะทำการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัครสอบ ดังนี้

๖.๒ ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร (คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวซ.)

(๑) การประเมินครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ใช้เวลาสอบ ๓ ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

 • ส่วนที่ ๑ ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ งานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ และการรักษาความสับของทางราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน
 • ส่วนที่ ๒ ทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีอากรและกรมสรรพากร คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

(๒) การประเมินครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับ ผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม ของผู้สอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็น สำหรับตำแหน่ง

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ก่อน จึงจะมีสิทธิ เข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

๗. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ และการประเมินครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐

๘. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

๘.๑ กรมสรรพากรจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวม (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) สูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบ ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนน สัมภาษณ์เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

๘.๒ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรให้ใข้ได้ไม่เกิน ๒ ปีนับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสรรหา และการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๘.๓ กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีอัตราว่าง พนักงานราชการทั่วไป ซึ่งต้องการบุคคล ที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน กับที่ได้มีการสรรหาและการเลือกสรรและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีอัตราว่างสามารถคัดเลือกจากบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในตำแหน่งอื่นได้ การคัดเลือกจากบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ในตำแหน่งอื่นนี้ให้ถือว่าเป็นการสรรหาและการเลือกสรรครั้งเดียวกันกับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้ โดยผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรมีสิทธิที่จะรับการจัดจ้างได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจัดจ้างตามลำดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร โดยกรมสรรพากรจะพิจารณาจัดจ้างตามอัตราว่างของแต่ละบัญชี และหากมีอัตราว่างเพิ่มขึ้นของบัญชีใด ก็จะจัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในลำดับต่อไปของบัญชีนั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ลิ้ง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี

แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร จาก 1 รีวิว

 1. naihoy

  แนวข้อสอบ พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร ตรงตามประกาศสอบ กรกฎาคม 2561

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *