แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

395.00฿605.00฿

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กันยายน 2561

“เก็งข้อสอบโดยทีมงานมืออาชีพ”

 • อัพเดทเนื้อหาใหม่ล่าสุดก่อนออกจำหน่าย
 • มีสารบัญเนื้อหา พร้อมด้วยเลขหน้า
 • เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น
 • มีแนวข้อสอบ/แบบฝึกหัด/พร้อมเฉลยท้ายบท
 • สรุปเนื้อหาท้ายบท
 • สรุปสาระสำคัญ เทคนิคสอบสัมภาษณ์

รูปแบบการสั่งซื้อ

PDF=395฿ | หนังสือ=585฿ | เก็บเงินปลายทาง =605฿

ล้างค่า

คำอธิบาย

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (OTCC) ครบจบในเล่มเดียว เก็งข้อสอบโดยผู้มีประสบการณ์ เก็งข้อสอบออกบ่อยสุด อัพเดทใหม่ล่าสุด กันยายน 2561 ตรงตามประกาศสอบ หนังสือ คู่มือเพื่อเตรียมตัวสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตรงตามประกาศสอบของหน่วยงาน

ไฟล์ PDF ส่งภายใน 30 นาที| หนังสือส่งฟรี และมีบริการเก็บเงินปลายทาง

รูปแบบจำหน่าย

PDF 395 THB | หนังสือ 585 THB | เก็บเงินปลายทาง 605 THB

(เนื้อหาเหมือนกันทั้ง 3 รูปแบบ) ส่งฟรี ขนส่งสินค้าโดย Kerry Express ถึงมือลูกค้าภายใน 2วัน ช้าสุด 3 วัน

LINE ID@naihoy (มี @ด้วย)

กดลิ้งนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนอัติโนมัติ ( https://line.me/R/ti/p/%40naihoy )

เนื้อหาในเล่มนี้ประกอบด้วย

 • ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

 • พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560

 • พระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 • แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 • ด้านเหตุผล

  • อุปมาอุปไมย

  • บทความยาว

  • บทความสั้น

  • เติมคำ

  • เรียงประโยค

  • ข้อบกพร่องภาษา

  • การใช้คำราชาศัพท์

  • แนวข้อสอบด้านเหตุผล

 • ด้านตัวเลข

  • ลำดับและอนุกรม

  • ความน่าจะเป็น

  • วิธีการเรียงสับเปลี่ยน

  • จำนวนเสาที่ปักตามเส้น

  • การบวกเลขหลายจำนวนเรียงกัน

  • บัญญัติไตรยางศ์

  • ความเร็ว (v)

  • ร้อยละและเปอร์เซ็นต์(%)

  • ดอกเบี้ยและอัตราเงินเดือน

 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

 • มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2555

 • มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน

 • เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

 • ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

หนังสือแนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รวบรวมเนื้อที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อสอบเข้าทำงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า โดยเฉพาะ รวมแนวข้อสอบที่ออกบ่อยสุด มีเนื้อหาให้อ่าน/มีสาระบัญ/มีเลขหน้า/มีสรุปเนื้อหาท้ายบท/มีแนวข้อสอบ/พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

วิธีการสมัครเข้ารับการคัดเลือก

เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ทีเว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com

 

รายละเอียดตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะลำหรับตำแหน่งที่เปีดรับสมัครดัดเลือก

ตำแหน่งที่เปีดรับสมัครลำดับที่                             ๐๒

นักตรวจสอบภายใน

 

ประเภทผู้ปฏิบัติงาน

พนักงาน

 

ตำแหน่งประเภท

ปฏิบัติงาน

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป

มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การ ทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้องและได้ผล ตรงกับหลักฐานที่เกิดขึ้นจริง การจัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงาน ต้นลังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน การร่วมดำเนินการวางแผน การทำงานของสำนักงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเปาหมายและผลลัมฤทธี้ตามที่กำหนด การชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลและข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

วุฒิการศึกษา

มีวุฒิการศึกษาระตับปริญญาตริ หรือเทียบได้ไม1ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชีหรือการเงิน

หลักสูตรการสอบดัดเลือก

ภาคความรู้ค’วามสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ๑)

 

(๑๐๐ คะแนน)

 

กำหนดสอบในวันเสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

 

วิชาความ! (๕๐ คะแนน)

วิชาความสามารถ (๕๐ คะแนน)

โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

โดยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย)

(๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๖๐

(๑) ด้านเหตุผล

(๒) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่

(๒) ด้านความจำ

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖

(๓) ด้านตัวเลข

และที่แก่ไชเพิ่มเติม

กล่มตำแหน่งที่ ๒

นักตรวจสอบภายใน

 

นักการเงินและการบัญชี

 

นักจัดซื้อและการพัสดุ

 

นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักวางแผนโครงการ

 

นักเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม : ลิ้งประกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกรูปแบบ ส่งฟรี

หนังสือ โอนเงินก่อนส่ง [1-3วัน] ส่งฟรี, หนังสือ เก็บเงินปลายทาง [1-3วัน] ส่งฟรี

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แนวข้อสอบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *